Sunday, December 30, 2012

Women and a Shotgun


Women and a Shotgun

เสียงดังกัมปนาทจากปืนลูกซองเป็นที่น่าเกรงขามยิ่งนัก สีสันในภาพยนตร์ที่เห็นจากการยิงปืนลูกซองมักแสดงถึงการถีบของปืนอย่างเกินความจริง จนคิดว่าจะต้องมีแต่ผู้ชายตัวโตเท่านั้นที่จะยิงปืนลูกซองได้

ความจริงแล้วปืนลูกซองเป็นหนึ่งในอาวุธป้องกันตัวที่ดีสำหรับผู้หญิงเลยทีเดียว เหมือนกับการยิงปืนชนิดอื่นๆหากเราถือปืนอย่างถูกวิธีแล้ว การควบคุมปืนลูกซองขณะทำการยิงก็ไม่ได้หนักหนาเกินกว่าที่ผู้หญิงตัวเล็กๆจะควบคุมได้

หลายคนเข้าใจว่าการควบคุมปืนลูกซองขณะทำการยิงอยู่ที่การยืนที่มั่นคงเป็นสำคัญ แต่ความจริงแล้วการควบคุมปืนลูกซองส่วนใหญ่เกิดจากลำตัวท่อนบนของร่างกายมากกว่าท่อนล่าง ดังนั้นต่อให้ยืนด้วยขาเพียงข้างเดียวหากรู้จักใช้ร่างกายส่วนบนในการควบคุมปืนอย่างถูกวิธีแล้วก็สามารถทำการยิงปืนลูกซองได้โดยไม่ล้มลงเนื่องจากแรงถีบของปืน

ด้วยเหตุนี้ปืนลูกซองจึงถูกใช้ในหลายบทบาทโดยผู้หญิง ไม่ว่าจะเพื่อการกีฬา สันทนาการ การป้องกันตัว สงคราม งานปราบปราม เป็นที่นิยมทั้งภาครัฐและเอกชน

ดังนั้นคุณผู้หญิงทุกท่านไม่ต้องกลัวการใช้ปืนลูกซอง หากเรียนรู้การใช้งานอย่างถูกต้องแล้วมันจะเป็นเครื่องมือป้องกันตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก เรียกได้ว่าในภาคประชาชนแล้วหาอาวุธที่จะมาต่อกรด้วยได้ยากมาก

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”
                                                                                                เรียบเรียงโดย Batman

3 comments:

Sir David said...

Never found such informative articles
shootingtargets7.com

Frencis Merchant said...
This comment has been removed by the author.
chansara said...

A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to talk about this, I feel unequivocally about it and affection adapting more on this point. In the event that conceivable, as you pick up mastery, would you psyche redesigning your online journal with more data? It is greatly useful for me. http://www.vigilanceelite.com


Newcastle limousines