Friday, June 25, 2010

Levels of Security for Duty Holsters

Levels of Security for Duty Holstersซองใส่ปืนสั้นในปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ คือ ซองปืนพกนอกเพื่อใช้งานทั่วไป (Duty holsters) ซองปืนพกซ่อน (Concealment holsters) และ ซองปืนสั้นเพื่อการกีฬา (Sporting holsters) ซึ่งซองปืนสมัยใหม่เพื่อการใช้งานทั่วไปและแบบพกซ่อน มักมีการแบ่งความปลอดภัยในการป้องกันการถูกแย่งปืนโดยบุคคลอื่น ซึ่งแบ่งเป็นหลายระดับ เช่น Level 1, Level 2, Level 3 เป็นต้น


ปัญหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการพกพาอาวุธด้วยซองปืนพกนอกนั้นก็คือ การถูกคนร้ายแย่งปืนออกจากซองปืน ดังนั้นในปี ค.ศ. 1975 บริษัท Roger Holster Company จึงได้ออกแบบซองปืนใหม่และกำหนดระดับของความปลอดภัยในการใส่ปืนไว้กับซอง ซึ่งต่อมาบริษัท Safariland ได้ซื้อบริษัท Roger Holster Company ในปี ค.ศ. 1985 และได้ปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานระดับความปลอดภัยในการใส่ปืนไว้ในซองเสียใหม่ โดยกำหนดเป็น ระดับ 1 ถึง 4 (Level 1-4)


การออกแบบซองปืนเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งวัสดุและกลไก เพื่อให้ซองปืนมีความทนทาน น้ำหนักเบา สวยงามและปลอดภัยมากขึ้นยากแก่การถูกบุคคลอื่นแย่งปืนออกจากซองได้


ในการแบ่งระดับความปลอดภัยของซองปืนพกนอกซึ่งใช้ในงานทั่วไปนั้น (Levels of Security for Duty Holsters) แบ่งออกเป็น


Level 1 ซองปืนต้องผ่านการทดสอบ โดยการที่ปืนอยู่ในซองคาดด้วยสายซึ่งใช้งานปกติและให้บุคคลอื่นจับด้ามปืนและพยายามดึงปืนออกจากซอง โดยใช้แรงในทิศทางใดก็ได้เป็นเวลา 5 วินาที ซึ่งปืนจะต้องไม่ถูกดึงออกได้และซองปืนยังคงติดอยู่กับผู้พก ในขณะที่ผู้พกปืนนั้นสามารถชักปืนออกได้เองภายในเวลา 2 วินาที


Level 2 ซองปืนซึ่งผ่าน Level 1 ให้ปลดระบบล็อกหลัก (Primary securing device) ของซองปืนออก แล้วทำการทดสอบแบบเดียวกับ Level 1 ซ้ำอีกครั้ง โดยระบบล็อกหลักนั้นดูได้จากเป็นกลไกแรกที่ผู้ใช้จะปลดออกเป็นอันดับแรกในขณะจะนำปืนออกจากซอง


Level 3 ซองปืนซึ่งผ่าน Level 2 ให้ปลดระบบล็อกอย่างที่สอง แล้วทำการทดสอบแบบเดียวกับ Level 1 ซ้ำอีกครั้ง โดยระบบล็อกอย่างที่สองนั้นดูได้จากเป็นกลไกต่อมา ซึ่งผู้ใช้จะปลดออกหรือกระทำบางอย่างเป็นอันดับต่อไป หลังจากระบบล็อกหลักถูกปลดแล้วเพื่อจะนำปืนออกจากซอง


ในการทดสอบระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้นไปก็ทำโดยค่อยๆปลดระบบล็อกออกไปที่ละอย่าง ปัจจุบันนี้ระดับสูงสุดอยู่ที่ Level 4 (ซองปืนส่วนใหญ่ในท้องตลาดมักมีระดับความปลอดภัยระหว่างระดับ 1 ถึง 3 ยกเว้นของ Safariland มีถึงระดับ 4)


ระดับความปลอดภัยที่สูงขึ้นหมายถึงผู้ใช้ต้องทำการปลดล็อกหลายชั้นหรือหลายขั้นตอนกว่าจะนำปืนออกมาใช้ได้ ซึ่งเป็นการยากที่จะถูกแย่งปืนออกจากซองโดยบุคคลอื่น แต่ก็ทำให้เวลาในการชักปืนออกจากซองเพื่อใช้งานช้าลงไปด้วย


ซองปืน Level 2 นิยมใช้กันมากที่สุดในกลุ่มผู้รักษากฎหมาย เนื่องจากความเร็วในการใช้งานและความปลอดภัยอยู่ระดับกลางๆ นอกจากนั้นซองปืนที่ดีควรมีการปกป้องโกรงไกปืนด้วย (Trigger guard) เพื่อไม่ให้ใครสามารถสอดนิ้วเข้าไปเหนี่ยวไกปืนได้ขณะที่ปืนยังอยู่ในซอง อีกทั้งควรทดลองใช้งานซองปืนด้วยตนเองก่อนเลือกซื้อเนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นอีกในการใช้ซองปืนแต่ละแบบแต่ละระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความยาวของนิ้วมือ ขนาดมือของผู้ใช้ เป็นต้น


กลไกในการทำให้ปืนปลอดภัยในซองปืนแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจและฝึกฝนในการใช้งานจนเกิดความเคยชิน ไม่เช่นนั้นในยามคับขันซึ่งเรามีความกดดันและตื่นเต้น อาจไม่สามารถชักปืนออกจากซองเพื่อใช้งานได้ทันเวลา


มีการศึกษาว่าถ้าฝึกการชักปืนออกจากซองมากกว่า 500 ครั้ง จะทำให้เกิดการจดจำเข้าไปในการทำงานของกล้ามเนื้อ (Muscle memory) ซึ่งจะทำให้การชักปืนมีความราบรื่นและรวดเร็ว ลดความผิดพลาดลงได้


สำหรับประชาชนทั่วไปแล้วโอกาสที่จะใช้ซองปืนพกนอกเพื่อการพกพามีน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก แต่ในสถานที่หรือสถานการณ์บางอย่างการมีซองปืนพกนอกที่ปลอดภัยย่อมเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจำเป็นเช่นกัน


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Levels of security for Safariland Holsters, Weapon Retention Levels Affect Safety and Speed โดย Jeremy P Stanfords , Retention Holsters: 500 draws โดย Mark Hanten

No comments:


Newcastle limousines