Tuesday, June 9, 2009

Other EyesOther Eyes

เป็นที่ยอมรับว่าการยิงปืนระบบต่อสู้ควรเปิดตาทั้งสองข้าง แต่เล็งด้วยตาข้างถนัดหรือตาข้างเดียวกับมือหลักที่ถือปืน เพราะถ้าหลับตาไปหนึ่งข้างเพื่อเล็งจะทำให้สูญเสียมุมมองของตาข้างนั้นไป หากมีภัยคุกคามปรากฏขึ้นจากด้านตาข้างที่หลับอยู่จะทำให้เราไม่เห็นและอาจตกอยู่ในอันตรายได้

การเปิดตาทั้งสองข้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากเราเห็นสิ่งผิดปกติเคลื่อนไหวอยู่บริเวณขอบมุมมองไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่ง เราสามารถหันไปดูให้ชัดเพื่อแยกแยะว่าสิ่งนั้นเป็นภัยคุกคามหรือไม่ เพื่อตัดสินใจในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปได้ ไม่ควรยิงด้วยสัญชาติญาณโดยยังไม่แยกแยะเป้าหมายก่อนว่าเป็นภัยคุกคามหรือไม่ แต่ควรใช้สัญชาติญาณในแง่ “สายตาของนักล่า (Hunter’s eye)” ซึ่งมีความฉับไวในการจับการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆและแยกแยะเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

ในบางสถานการณ์อาจจำเป็นต้องเล็งด้วยตาข้างไม่ถนัดหรือถือปืนด้วยมือข้างไม่ถนัด ซึ่งเราจำเป็นต้องทำการยิงได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การยิงหลังที่กำบังถ้าเราถนัดขวาแต่ต้องเอียงตัวออกไปด้านซ้ายเพื่อทำการยิง หากเล็งด้วยตาขวาเราจำเป็นต้องโผล่ศีรษะและลำตัวออกไปมากกว่าการเล็งด้วยตาซ้าย ดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนมาเล็งด้วยตาซ้ายและ/หรือเปลี่ยนมาถือปืนด้วยมือซ้าย เราก็ไม่จำเป็นต้องโผล่ออกจากที่กำบังมากนักก็สามารถทำการยิงได้

นอกจากนั้นหากแขนหรือมือข้างถนัดได้รับบาดเจ็บหรือไม่สามารถถือปืนได้ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม เราก็ยังสามารถทำการยิงด้วยมือข้างไม่ถนัดได้ ซึ่งการยิงลักษณะนี้ไม่ถือเป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใด เพราะบางคนตาข้างถนัดเป็นคนละข้างกับมือข้างถนัดก็ต้องยิงในลักษณะนี้เช่นกัน

เราควรต้องฝึกฝนการยิงที่ใช้ตาข้างไม่ถนัดในการเล็งหรือการยิงจากมือข้างไม่ถนัดก่อนที่จะมีเหตุจำเป็นต้องใช้ทักษะนี้ในสถานการณ์จริง

เมื่ออยู่ในสนามฝึกควรต้องฝึกยิงดังนี้ “มือข้างถนัด-ตาข้างถนัด, มือข้างถนัด-ตาข้างไม่ถนัด, มือข้างไม่ถนัด-ตาข้างถนัด, มือข้างไม่ถนัด-ตาข้างไม่ถนัด” โดยการฝึกยิงทั้งหมดต้องเปิดตาทั้งสองข้างแต่เล็งด้วยตาเพียงข้างเดียว

การฝึกยิงปืนสำหรับผู้เริ่มต้นอาจมีอุปสรรคบ้างในการเล็งปืนโดยเปิดตาทั้งสองข้าง บางครั้งอาจให้เริ่มจากหลับตาหนึ่งข้างก่อน เมื่อทำการยิงได้แล้วจึงเริ่มให้เปิดตาทั้งสองข้างแต่เล็งด้วยตาเพียงข้างเดียว

นอกจากนั้นมีการยิงปืนบางรูปแบบและบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้การเล็งปืนด้วยตาข้างไม่ถนัด ดังนั้นการฝึกยิงด้วยการเล็งจากตาข้างถนัดและข้างไม่ถนัดหรือการถือปืนยิงจากทั้งมือขวาและมือซ้ายจึงเป็นสิ่งสำคัญ แม้การยิงลักษณะนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ไม่ใช่ว่านักยิงปืนทุกคนจะทำได้ต้องมีการฝึกฝน ควรต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ และถ้าเราฝึกฝนแล้วแต่ก็ทำไม่ได้อย่างน้อยเราก็รู้ข้อจำกัดของตัวเอง

ในสถานการณ์จริงนอกจากเราต้องประเมินสถานการณ์ภายนอกแล้ว ยังต้องประเมินขีดความสามารถของตัวเราเองด้วย และเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติออกมาได้อย่างปลอดภัย

TAS สอนการฝึกยิงปืนทั้งจากมือข้างถนัดและมือข้างไม่ถนัด อีกทั้งให้เปิดตาทั้งสองข้างขณะยิง ผู้รับการฝึกสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปฝึกฝนเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองต่อไปได้

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Other Eyes ของ Clint Smith

No comments:


Newcastle limousines