Thursday, February 3, 2011

Newest FBI Study 2

Newest FBI Study 2จากการศึกษาของ FBI ในรายงานชื่อ Violent Encounters นี้เป็นการศึกษาครั้งที่ 3 ซึ่งมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ


การศึกษาแรกตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1992 ชื่อ Killed in the Line of Duty ซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากกรมตำรวจเล็กๆใกล้สำนักงานใหญ่ FBI เป็นการวิเคราะห์การเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งการศึกษานี้ได้รับการตอบรับอย่างมากจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งการให้ข้อมูลเพิ่มเติม วิเคราะห์ วิจารณ์ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจ


การศึกษาครั้งที่ 2 ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1997 ชื่อ In the Line of Fire เป็นการศึกษาเชิงลึกถึงเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างคนร้ายและเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้น โดยไม่เพียงแต่ใช้ข้อมูลจากคนร้ายเท่านั้น ยังนำมุมมองและข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในเหตุการณ์มาวิเคราะห์ด้วย เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีและได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมากมายจนนำไปสู่การศึกษาครั้งที่ 3 นี้


การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงลึกไม่เพียงวิเคราะห์กระบวนการของเหตุการณ์ แต่ยังวิเคราะห์สภาพจิตใจ อารมณ์ของทั้งคนร้ายและเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุการณ์


หลัก AIM ถูกสอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อยึดถือปฏิบัติในการเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพื่อลดโอกาสสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดย AIM เป็นตัวย่อ หมายถึง


ความตระหนักรู้ ระแวดระวังภัย (Awareness): เจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า 50,000 นายในสหรัฐถูกทำร้ายทุกปี จึงควรตระหนักว่าการถูกทำร้ายในขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นสามารถเกิดได้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วย ควรตระหนักรู้ระมัดระวังไม่ว่าคนร้ายจะเป็นใครก็ตามทั้งผู้หญิง เด็ก คนชรา สูง เตี้ย ผอมหรืออ้วน ทุกคนสามารถเป็นภัยคุกคามต่อเจ้าหน้าที่ได้เสมอ อีกทั้งต้องระแวดระวังในสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยซึ่งอาจทำให้เราตกอยู่ในอันตรายได้


ภาพลักษณ์ (Image): จะต้องพยายามแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ การกระทำทุกอย่างต้องแสดงถึงความตื่นตัวและเตรียมพร้อมตลอดเวลา เครื่องแบบและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆพร้อมใช้งานได้รับการดูแลสม่ำเสมอ คงไว้ซึ่งร่างกายที่แข็งแรงแต่มีความสุภาพอ่อนโยนในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนโดยไม่ได้ลดการป้องกันตัวเองลง


จิตสำนึก (Mind-set): ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจัง กระทำทุกอย่างตามขั้นตอนไม่ละเลยความปลอดภัย คอยกำลังเสริมถ้าเป็นไปได้ ใช้เครื่องไม้เครื่องมือและยุทธวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ หากจำเป็นต้องปกป้องชีวิตตนเองหรือผู้ร่วมงานด้วยการใช้กำลังก็ต้องทำอย่างไม่ลังเล เป็นการเตรียมทั้งร่างกายและจิตใจในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด


การยึดถือและปฏิบัติตามหลัก AIM เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความปลอดภัยมากขึ้น


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจาก Violent Encounters บทที่ 7 Procedures and Training

No comments:


Newcastle limousines